2310 728000
© 2022 MelPaper. All Rights Reserved.
Development by PSN

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο ιστότοπο (στο εξής αναφερόμενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. ( εφεξής: «ΜΕΛ»), υπόκεινται στις παρούσες προϋποθέσεις:

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Website αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η ΜΕΛ μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Website μετά από την online ενημέρωση του. Για το λόγο αυτό συστήνεται να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άπαντα τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (ενδεικτικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της ΜΕΛ και / ή τρίτων μερών.

Σε καμία περίπτωση δεν έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε περιεχόμενο, εκτός και αν προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το περιεχόμενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του περιεχομένου. Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την ΜΕΛ.

Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Website, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.

Τα σήματα και τα λογότυπα, που εμφανίζονται στο Website, αποτελούν ιδιοκτησία της ΜΕΛ ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την ΜΕΛ ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα και σήματα.

Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα, τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE
Η ΜΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του Website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΜΕΛ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η ΜΕΛ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η ΜΕΛ δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δική σας ευθύνη το να
αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι : Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς με τη μορφή «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή έμμεση εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά της ΜΕΛ, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Η ΜΕΛ δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Η ΜΕΛ δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η ΜΕΛ δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η ΜΕΛ αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενδεικτικά η απώλεια κέρδους, πελατών ή/και δεδομένων.

Επιπλέον, η ΜΕΛ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η ΜΕΛ αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο Website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση της ΜΕΛ, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Η ΜΕΛ θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει. Το Website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites.
Η ΜΕΛ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο Website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η ΜΕΛ ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο Website της ΜΕΛ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE
Με τη χρήση του παρόντος Website, αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα, που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή προσώπων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΜΕΛ διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του site της έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website της ΜΕΛ εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της ΜΕΛ.